Ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów

I. Ogólne Warunki Handlowe

§1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z nami jako dostawcą (Scheffinger GmbH) za pośrednictwem strony internetowej schefinger.de. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwia się włączeniu wszelkich warunków, z których mogłeś skorzystać.

(2) Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

§2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru.

Nasze oferty w Internecie nie są wiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(2) Wiążącą ofertę zakupu (zamówienie) mogą Państwo złożyć za pośrednictwem internetowego systemu koszyka.

Towary przeznaczone do zakupu umieszczane są w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do „koszyka” i dokonać w nim zmian. Po wejściu na stronę „Do kasy” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane dotyczące zamówienia zostaną ponownie wyświetlone na stronie przeglądu zamówienia. Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich informacji, ich zmiany (również korzystając z funkcji „wstecz” w przeglądarce internetowej) lub rezygnacji z zakupu.

Składając zamówienie za pomocą przycisku „zamówienie z płatnością” składają Państwo nam wiążącą ofertę.

(3) Przyjęcie oferty (a tym samym zawarcie umowy) następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. e-mail), w którym potwierdzane jest wykonanie zamówienia lub dostawa towaru. ty (potwierdzenie zamówienia).

Jeśli nie otrzymałeś odpowiedniej wiadomości, nie jesteś już związany swoim zamówieniem. W takim przypadku wszelkie już zrealizowane usługi zostaną niezwłocznie zwrócone.

(4) Twoje prośby o utworzenie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Przygotujemy dla Ciebie wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się częściowo automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Musisz zatem upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności, że filtry SPAM nie zapobiegają temu.

§3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania możesz skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia do odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie przedmiotu natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o możliwie najszybsze zgłoszenie wszelkich reklamacji nam i spedytorowi. Niezastosowanie się do tego nie będzie miało wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim nie zostaje cofnięta ochrona zapewniana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada korzyści).

(2) Miejscem świadczenia wszystkich usług wynikających z istniejących z nami stosunków handlowych oraz miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile nie są Państwo konsumentem, lecz handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego . To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu. Nie ma to wpływu na prawo do odwołania się do sądu innego miejsca jurysdykcji.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

Informacje o Kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Schefinger GmbH
Mars-La-Tour-Strasse 10
30175 Hanower
Niemcy
Telefon: +49 (0) 69 – 87 40 31 40
E-mail: info@scheffinger.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/odr

2. Informacja o zawarciu umowy

Techniczne czynności związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka internetowego dane umowy można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej za pomocą funkcji drukowania dostępnej w przeglądarce. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane do Państwa e-mailem.

3.3. Jeśli zapytasz o ofertę poza systemem koszyka online, otrzymasz wszystkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, na przykład e-mailem, którą możesz wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej.

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości pieczęci kupującego Gewerbebund Management AG i powiązanemu Kodeksowi postępowania dotyczącemu znaku zaufania Ecommerce Europe, z którym można się zapoznać pod adresem: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskritik .pdf i https: //www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

4.2. Poddaliśmy się Europejskiemu Kodeksowi Postępowania, z którym można się zapoznać pod adresem: http://www.euro-label.com/kodex/index.html .

4.3. Przesłaliśmy do Trusted Shops GmbH kodeks honorowy, z którym można się zapoznać pod adresem: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

5. Zasadnicze cechy towaru lub usługi

Zasadnicze cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one pokazywane osobno podczas procesu składania zamówienia i należy je dodatkowo ponieść, chyba że zapewniono bezpłatną wysyłkę.

6.3. Jeżeli dostawa realizowana jest do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą powstać dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelewy pieniężne (opłaty za przelew lub kursy wymiany od instytucji kredytowych), które musisz ponieść Ty. Musisz także ponieść wszelkie koszty powstałe w związku z przekazem pieniężnym w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została dokonana poza Unią Europejską.

6.4. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.5. O ile dla poszczególnych sposobów płatności nie określono inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeśli jesteś Konsumentem, przepisy prawa regulują, że ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania Ci towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś nie wymienioną przez przedsiębiorcę lub inną osobę wyznaczoną do realizacji przesyłki firmę transportową.

8. Ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady

Odpowiedzialność za wady opiera się na zapisie „Gwarancja” zawartym w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Niniejsze ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników stowarzyszenia dealerów, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Merchant Association Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/agb-service .

ostatnia aktualizacja: 12 września 2022 r

Wersja do druku Aby przeczytać/wydrukować plik PDF, potrzebujesz programu Acrobat Reader. Tutaj możesz bezpłatnie pobrać program Acrobat Reader.

ostatnia aktualizacja: 12 września 2022 r

 

Obszary zastosowania listew zabezpieczających do okien i drzwi

  • Budynki publiczne
  • biurowiec
  • Sale konferencyjne/sale konferencyjne
  • salony
  • Lokal biznesowy
  • Hale produkcyjne
  • Obiekty przemysłowe
  • Serwerownie/centra IT
  • Galerie i muzea
Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij nam wiadomość